Szanowni Państwo,

W uzupełnieniu korespondencji dotyczącej zmian w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych, które obowiązywać będą od dnia 1 lutego 2015 r.,  Bank, w celu dostosowania zapisów w/w Regulaminu do wymogów wynikających z Rekomendacji KNF dot. bezpieczeństwa transakcji internetowych od dnia 1 lutego 2015 r. wprowadza dodatkowe zmiany w następującym zakresie:

1.   w § 2

1)   dodanie nowego pkt 22, który otrzymuje brzmienie:

Hasło 3D Secure   przesyłane   w postaci wiadomości tekstowej SMS na wskazany przez Kredytobiorcę/Użytkownika karty numer telefonu komórkowego   jednorazowe hasło służące do identyfikacji Posiadacza rachunku/Użytkownika karty i akceptacji jego dyspozycji w ramach potwierdzenia transakcji internetowych z wykorzystaniem zabezpieczenia 3D Secure;

2)   dotychczasowe punkty 22 42, otrzymują kolejne numery, czyli 23 43;

3)   dodanie nowego pkt 44, który otrzymuje brzmienie:

portal kartowy   www.kartosfera.pl, system umożliwiający dostęp zarejestrowanemu Posiadaczowi rachunku/Użytkownikowi karty do wybranych usług i funkcjonalności dotyczących kart za pomocą sieci Internet i przeglądarki internetowej;

4)   dotychczasowe punkty 43 70, otrzymują kolejne numery, czyli 45 72;

5)   dodanie nowego pkt 73, który otrzymuje brzmienie:

zabezpieczenie 3D Secure/3D Secure   sposób potwierdzania transakcji internetowych, polegający na podaniu przez Posiadacza rachunku/Użytkownika karty Hasła 3D Secure (Visa   pod nazwą Verified by Visa; MasterCard   pod nazwąMasterCard SecureCode) otrzymanego na zdefiniowany w Banku numer telefonu komórkowego, który stanowi dodatkowe zabezpieczenie transakcji dokonywanych w Internecie u akceptantów oferujących korzystanie z tego typu zabezpieczenia;

6)   dotychczasowe pkt 71 74, otrzymują kolejne numery, czyli 74 77;

2.   w § 11 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

W przypadku wycofania lokaty z oferty Banku, Bank nie przedłuży jej na kolejny okres umowny, informując o tym Posiadacza rachunku w sposób określony w § 103 ust. 2 i 4;

3.   w § 30 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Bank powiadomi Posiadacza rachunku w trybie § 103 ust.2 oraz ust.4 7 o proponowanej zmianie ;

4.   w § 57 dodanie nowego ust. 8, który otrzymuje brzmienie:

Posiadacz rachunku/Użytkownik karty może w każdym czasie wyłączyć funkcję płatności zbliżeniowych za pośrednictwem Infolinii Banku lub w placówce Banku.

5.  w § 58

1)   ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

podanie numeru karty oraz daty jej ważności i opcjonalnie kodu CVV2/CVC2   w przypadku transakcji na odległość, np. poprzez Internet, pocztę, telefon oraz dodatkowo Hasła 3D Secure w sytuacji udostępniania przez akceptanta zabezpieczenia 3D Secure;

2)   dodanie nowego ust. 3, który otrzymuje brzmienie:

Hasło 3D Secure generowane jest indywidualnie dla każdej transakcji internetowej. Trzykrotne błędne wprowadzenie Hasła 3D Secure spowoduje zablokowanie wykonania transakcji internetowej. Posiadacz rachunku/Użytkownik karty może odblokować wykonywanie transakcji internetowych tego samego dnia za pośrednictwem Infolinii Banku bądź w placówce Banku. W przeciwnym wypadku wykonywanie transakcji internetowych zostanie automatycznie odblokowana następnego dnia;

3)   dodanie nowego ust. 4, który otrzymuje brzmienie:

Urządzenia, na które Posiadacz rachunku/Użytkownik karty będzie otrzymywał Hasła 3D Secure powinny być zabezpieczone hasłem dostępu znanym tylko Posiadaczowi rachunku/Użytkownikowi karty ;

4)   dotychczasowe ustępy 3 6, otrzymują kolejne numery, czyli 5 8;

6.   w § 61

1)   dodanie nowych ust. 1 4, które otrzymują brzmienie:

 1. Stwierdzenie utraty, kradzieży, przywłaszczenia albo nieuprawnionego użycia karty lub nieuprawnionego dostępu do karty Posiadacz rachunku/Użytkownik karty zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić w jeden z podanych niżej sposobów:

1)   telefonicznie poprzez  Infolinię Banku pod numerem +48 86 215 50 50;

2)   osobiście w placówce Banku;

3)   za pośrednictwem systemu bankowości internetowej;

4)   za pośrednictwem portalu kartowego;

5)   za pośrednictwem ogólnopolskiego systemu zastrzegania kart pod numerem +48 828 828 828.

 1. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, jest równoznaczne z zastrzeżeniem karty.
 2. Po zastrzeżeniu karty nie możliwości dalszego korzystania z karty.
 3. W celu zarejestrowania zgłoszenia o którym mowa w ust. 1, Posiadacz rachunku/Użytkownik karty powinien podać przyjmującemu zgłoszenie wszystkie niezbędne dane pozwalające na identyfikację karty ;

2)   dotychczasowe ustępy 1 3, otrzymują kolejne numery, czyli 5 7;

3)   zmiana nowego ust. 5, który otrzymuje brzmienie:

Po zarejestrowaniu zgłoszenia o którym mowa w ust. 1, na pisemny wniosek Posiadacza rachunku, Bank wydaje kartę z nowym numerem, okresem ważności i kodem PIN ;

4)   dodanie nowego ust. 8, który otrzymuje brzmienie:

Fakt utraty karty w wyniku wykroczenia lub posługiwania się nią przez osobę nieuprawnioną Posiadacz rachunku lub Użytkownik karty powinien zgłosić na Policję ;

7.   § 63 otrzymuje brzmienie:

Bank w ramach systemu bankowości elektronicznej udostępnia:

1)   system bankowości internetowej;

2)   system bankowości mobilnej;

3)   system obsługi telefonicznej;

4)   Usługę SMS Kontakt;

8.     w § 64

1)   ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Umowę i wniosek o dostęp do systemu bankowości elektronicznej określający zakres uprawnień Użytkowników i opcjonalnie limity zleceń płatniczych podpisuje Posiadacz rachunku z zastrzeżeniem ust. 3 i 4. Posiadacz rachunku może w każdym czasie zmienić wysokość limitów określonych we wniosku, jak również wyzerować limity ze względów bezpieczeństwa ;

2)   dodanie nowego ust. 5, który otrzymuje brzmienie:

W przypadku zmiany danych, takich jak zmiana Użytkowników lub zmiana rachunków bankowych dostępnych w systemie bankowości elektronicznej, lub zmiana uprawnień Użytkowników, Posiadacz rachunku składa w placówce Banku zaktualizowany wniosek o dostęp do systemu bankowości elektronicznej lub dyspozycję cofnięcia dostępu do systemu bankowości elektronicznej ;

3)   dodanie nowego ust. 6, który otrzymuje brzmienie:

Niezłożenie przez Posiadacza rachunku wniosku lub dyspozycji, o których mowa w ust. 5, niezwłocznie po zaistnieniu zmiany powoduje, że Posiadacz rachunku ponosi pełną odpowiedzialność za dalsze korzystanie z systemu bankowościelektronicznej przez Użytkowników ;

9.  w § 65 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Bank za pomocą systemu bankowości elektronicznej udostępnia:

1)   informacje o stanie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych;

2)   wykonywanie transakcji płatniczych;

3)   otwieranie i zarządzanie lokatami terminowymi

z zastrzeżeniem ust. 2 ;

10.   w § 66

1)   ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Bank zastrzega sobie możliwość wprowadzenia, za uprzednim powiadomieniem Posiadacza rachunku oraz Użytkowników, przerw w funkcjonowaniu systemu bankowości elektronicznej niezbędnych do wykonania czynności związanychz prawidłowym jego funkcjonowaniem, w tym konserwacją, ulepszeniem lub zabezpieczeniem. Bank zobowiązuje się opublikować powiadomienie na stronie internetowej Banku oraz na stronie logowania do systemu bankowościinternetowej, co najmniej dzień przed planowaną przerwą ;

2)   dodanie nowego ust. 4, który otrzymuje brzmienie:

W celu korzystania z systemu bankowości mobilnej Użytkownicy powinni korzystać z aplikacji wskazanej przez Bank i zainstalowanej na urządzeniach mobilnych Użytkowników ;

3)   dotychczasowy ust. 4, otrzymuje kolejny numer, czyli 5;

4)   dodanie nowego ust. 6, który otrzymuje brzmienie:

Zasady postępowania podczas aktywacji dostępu do systemu bankowości elektronicznej i uwierzytelniania oraz wszelkich informacji dotyczących działania systemu bankowości elektronicznej udostępniane są na stronie internetowej Banku ;

11.   w § 67

1)    dodanie nowego ust. 2, który otrzymuje brzmienie:

środki dostępu umożliwiają uwierzytelnianie Użytkownika oraz autoryzację transakcji płatniczych i innych dyspozycji w systemie bankowości elektronicznej ;

2)   dotychczasowe ust. 2 3 otrzymują kolejne numery, czyli 3 4;

3)   dodanie nowego ust. 5, który otrzymuje brzmienie:

Każdy Użytkownik składa zamówienie w odniesieniu do własnego dostępu telefonicznie pod numerem Infolinii Banku + 48 86 215 50 00, w formie elektronicznej za pomocą systemu bankowości internetowej lub pisemnie w placówce Banku ;

4)   dotychczasowy ust. 4 otrzymuje kolejny numer, czyli 6;

12.   § 69 otrzymuje brzmienie:

Użytkownicy autoryzują dyspozycje za pomocą wydanych im środków dostępu do systemu bankowości elektronicznej. Autoryzacja odbywa się poprzez:

1)   podanie hasła jednorazowego w przypadku transakcji płatniczych i innych dyspozycji, które wymagają autoryzowania;

2)   jednorazowe wyrażenie zgody za pomocą hasła jednorazowego w przypadku transakcji płatniczych wykonywanych w formie zleceń stałych;

3)   jednorazowe wyrażenie zgody za pomocą hasła jednorazowego w przypadku transakcji płatniczych wykonywanych z użyciem szablonu lub na rzecz Odbiorców, którzy oznaczeni zostali, jako niewymagający każdorazowych autoryzacji ;

13.   w § 70:

1)   dodanie nowego ust. 1, który otrzymuje brzmienie:

Po aktywacji dostępu do systemu bankowości elektronicznej, każdy Użytkownik ustala własne hasło Użytkownika, które wraz z identyfikatorem Użytkownika umożliwia jego uwierzytelnianie ;

2)   dotychczasowe ustępy 1 3, otrzymują kolejne numery, czyli 2 4;

3)   nowy ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Użytkownicy przechowują i skutecznie chronią środki dostępu do systemu bankowości elektronicznej z zachowaniem należytej staranności   w tym także należycie chronią komputery, z których korzystają z systemu bankowościelektronicznej ;

4)   nowy ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Użytkownicy zobowiązani są do nieprzechowywania poszczególnych środków dostępu razem w jednym miejscu, niezwłocznego zgłaszania Bankowi utraty lub zniszczenia środków dostępu oraz nieudostępniania środków dostępu osobom nieuprawnionym ;

14.    w § 71 dodanie nowego ust. 6, który otrzymuje brzmienie:

Dyspozycję zablokowania, o której mowa w ust. 1, każdy Użytkownik składa w odniesieniu do własnego dostępu ;

15.   § 72 otrzymuje brzmienie:

 1. Dyspozycję odblokowania dostępu do systemu bankowości elektronicznej każdy Użytkownik składa w odniesieniu do własnego dostępu. Jeżeli Użytkownik korzysta z haseł aktywacyjnych w postaci wydruku, to dyspozycję odblokowania składa pisemnie w placówce Banku. Jeżeli Użytkownik korzysta z haseł aktywacyjnych w formie elektronicznej, to dyspozycję odblokowania składa telefonicznie pod numerem Infolinii Banku lub pisemnie w placówce Banku.
 2. W przypadku zablokowania środków dostępu do systemu z powodu utraty, kradzieży, wejścia w posiadanie lub podejrzenia wejścia w posiadanie przez osobę nieuprawnioną, każdy Użytkownik składa w odniesieniu do własnego dostępu, pisemnie w placówce Banku, dyspozycję wydania nowych środków dostępu.
 3. W przypadku osoby małoletniej, która nie ukończyła 13 roku życia, dyspozycje, których mowa w ust 1 i 2składa przedstawiciel ustawowy ;

16.   § 73 otrzymuje brzmienie:

 1. Bank ma prawo zablokować dostęp poszczególnych Użytkowników do kanałów bankowości elektronicznej w przypadku:

1)   naruszenia przez Użytkownika zasad określonych w Regulaminie lub Umowie;

2)   celowego wprowadzenia w błąd Banku przez Posiadacza rachunku przy zawieraniu Umowy;

3)   podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia przez Użytkownika lub osobę trzecią w związku z używaniem kanałów bankowości elektronicznych.

 1. Bank informuje Posiadacza rachunku telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o zablokowaniu kanałów bankowości elektronicznej przed ich zablokowaniem, a jeżeli nie jest to możliwe  niezwłocznie po ich zablokowaniu. Nie dotyczy to przypadków, gdy przekazanie informacji o zablokowaniu kanałów bankowości elektronicznej byłoby nieuzasadnione ze względów bezpieczeństwa lub zabronione na mocy odrębnych przepisów ;

17.    § 74 otrzymuje brzmienie:

 1. Użytkownicy systemu bankowości elektronicznej zobowiązani są na bieżąco sprawdzać prawidłowość składanych dyspozycji, w szczególnościprawidłowość numerów uznawanych i obciążanych rachunków bankowych, a także statusy dyspozycji, a w przypadku wystąpienianieprawidłowości powinni skontaktować się z Bankiem.
 2. Reklamacje związane z funkcjonowaniem systemu bankowości elektronicznej, Użytkownik zgłasza niezwłocznie w sposób określony w § 98 niniejszego Regulaminu ;

18.   § 75 otrzymuje brzmienie:

 1. Infolinia Banku czynna jest całą dobę pod numerem telefonu +48 86 215 50 00
 2. Bank zastrzega sobie możliwość ograniczenia dostępu Infolinii Banku.
 3. Za pośrednictwem Infolinii Banku Posiadacz rachunku może:

1)   realizować transakcje płatnicze dostępne w systemie bankowości elektronicznej z posiadanych rachunków bankowych;

2)   blokować/ odblokowywać dostęp do systemu bankowości elektronicznej;

3)   uzyskiwać informacje o saldzie i operacjach dokonanych na posiadanych rachunkach bankowych;

4)   zastrzegać karty płatnicze;

5)   uzyskiwać informacje na temat aktualnej oferty Banku;

6)   składać wnioski o zmianę danych Użytkownika dostępne w systemie bankowości elektronicznej.

 1. Warunkiem korzystania z usług, o których mowa w ust. 3, jest podpisanie Umowy oraz pozytywna weryfikacja Posiadacza rachunku.
 2. Bank nagrywa wszystkie rozmowy prowadzone z konsultantami Infolinii Banku. W sprawach spornych dotyczących wykonania usług za pośrednictwem Infolinii Banku, dowodem rozstrzygającym będzie zarejestrowane przez Bank nagranie przedmiotowej rozmowy telefonicznej ;

19.   w § 81

1)   ust. 10 otrzymuje brzmienie:

Dla Przekazów w walucie EUR zlecenie płatnicze złożone ze wskazanym standardowym trybem realizacji jest wykonywane z datą waluty D+1, gdzie D oznacza dzień przyjęcia zlecenia do realizacji, z zastrzeżeniem § 84 ust. 1 ;

2)   ust. 11 otrzymuje brzmienie:

Dla Przekazów w pozostałych walutach zlecenie płatnicze złożone ze wskazanym standardowym trybem realizacji jest wykonywane z datą waluty D+2, gdzie D oznacza dzień przyjęcia zlecenia do realizacji, z zastrzeżeniem § 84 ust. 1 ;

3)   ust. 13 otrzymuje brzmienie:

Zlecenie płatnicze złożone ze wskazaniem trybu pilnego, oznacza jego realizację z datą waluty D, czyli równą dacie złożenia dyspozycji, z zastrzeżeniem § 84 ust. 1 ;

4)   ust. 14 otrzymuje brzmienie:

Zlecenie płatnicze złożone ze wskazaniem trybu przyspieszonego, oznacza jego realizację z datą waluty D+1, gdzie D oznacza dzień złożenia dyspozycji, z zastrzeżeniem § 84 ust. 1 ;

20.    w § 89 ust. 1 otrzymuje brzmienie

Posiadacz rachunku ma prawo do składania reklamacji, jeżeli stwierdzi, że Przekaz nie został wykonany zgodnie z jego dyspozycją. Reklamacja związana z brakiem wpływu na rachunek Beneficjenta nie może być złożona przed upływem terminu określonego w § 81 ust 16 17 dla walut tam wymienionych, bądź przed datą waluty ustaloną dla Przekazów w walutach innych niż wymienione w § 81 ust. 16 17 ;

21.   w § 90 ust. 1 otrzymuje brzmienie

W przypadku wpływu na rachunek bankowy Przekazu w innej walucie niż waluta rachunku Bank dokona przewalutowania tego Przekazu na walutę, w której prowadzony jest rachunek z zastosowaniem kursów kupna/sprzedaży dla dewizobowiązujących w Banku w momencie rozliczania Przekazu. Istnieje możliwość negocjacji kursów zgodnie z § 79 pkt. 5 ;

22.    w § 98 dodanie nowego ust. 8, który otrzymuje brzmienie:

Bank nie ponosi odpowiedzialności w przypadku nienależytego lub nieprawidłowego wykonania transakcji internetowych, do których doszło na skutek nie zapewnienia przez akceptantów zabezpieczenia 3D Secure ;

23.    § 111 otrzymuje brzmienie:

 1. Posiadacz rachunku odpowiada za nieautoryzowane transakcje płatnicze do wysokościrównowartości w walucie polskiej 150 EUR, ustalonej przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez NBP obowiązującego w dniu wykonania transakcji płatniczej, jeżeli nieautoryzowana transakcja płatnicza jest skutkiem:

1)   posłużenia się utraconą przez Posiadacza rachunku albo skradzioną Posiadaczowi rachunku książeczką oszczędnościową lub

2)   przywłaszczenia książeczki oszczędnościowej lub jej nieuprawnionego użycia w wyniku naruszenia przez Posiadacza rachunku obowiązku, o którym mowa w § 110 ust. 1.

2.Posiadacz rachunku odpowiada za nieautoryzowane transakcje płatnicze w pełnej wysokości, jeżeli doprowadził do nich umyślnie albo w wyniku umyślnego lub będącego skutkiem rażącego niedbalstwa naruszenia, co najmniej jednego zobowiązków, o których mowa w § 110 ust. 1.

3.Po dokonaniu zgłoszenia okoliczności, o których w § 110 ust. 2, Posiadacz rachunku nie odpowiada za nieautoryzowane transakcje płatnicze, chyba że doprowadził umyślnie do nieautoryzowanej transakcji płatniczej.

Pełna treść Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych w wersji obowiązującej od 01.02.2015r. dostępna jest w placówce Banku.

Przypominamy, że ze względów bezpieczeństwa, od 1 lutego 2015 r. limit transakcji internetowych zostanie wyzerowany dla wszystkich wydanych kart debetowych. W celu odblokowania płatności w Internecie, należy ustalić wysokość limitu transakcji internetowych za pośrednictwem Infolinii Banku lub bezpośrednio w placówce Banku  oraz aktywować zabezpieczenie 3D Secure w portalu kartowym (www.kartosfera.pl).

Jednocześnie informujemy, że w celu aktywowania zabezpieczenia 3D Secure niezbędne jest zdefiniowanie w Banku  aktualnego numeru telefonu komórkowego, na który będą wysyłane Hasła 3D Secure do autoryzacji transakcji internetowych dokonanych kartą oraz hasła do pierwszego zalogowania się celem aktywowania tego zabezpieczenia na portalu kartowym. W celu zarejestrowania się w portalu kartowym, należy:

1)      wejść na stronę internetową portalu kartowego www.kartosfera.pl;

2)      podać numer PESEL   dla rezydentów, a w przypadku nierezydentów prosimy o kontakt z Infolinią Banku w celu ustalenia indywidualnego numeru identyfikacyjnego;

3)      wpisać otrzymane na numer telefonu komórkowego hasło do pierwszego zalogowania się w portalu kartowym.

Portal kartowy będzie dostępny dla Państwa od 1 lutego 2015r. i za jego pośrednictwem będą Państwo mogli dokonać następujących czynności:

aktywować zabezpieczenie 3D Secure,

zmieniać kod PIN,

zastrzegać kartę.

O dodaniu kolejnych funkcjonalności w portalu będziemy Państwa informować na bieżąco.

Posiadacz rachunku ma prawo, przed proponowaną datą wejścia w życie zmian, wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym. Zgłoszenie sprzeciwu bez dokonania wypowiedzenia Umowy, skutkuje wygaśnięciem Umowy z dniempoprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian. Nie złożenie przez Posiadacza rachunku oświadczenia o zgłoszeniu sprzeciwu lub wypowiedzenia Umowy oznaczać będzie akceptację zmian wprowadzonych w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bakowych dla osób fizycznych.

Wierzymy, że proponowane zmiany przyczynią się do wzrostu Państwa zadowolenia z naszych usług. W razie jakichkolwiek pytań chętnie pomogą konsultanci Infolinii Banku pod numerem 801 321 456 lub 86 215 50 00.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Głubczycach