Kod BIC (SWIFT)

ang. Business Identifier Code – międzynarodowy kod identyfikujący instytucję finansową będącą uczestnikiem systemu SWIFT i nadany przez SWIFT.

Kodem BIC(SWIFT) Banku Spółdzielczego w Głubczycach jest “POLUPLPR”.

BIC zawiera 8 lub 11 znaków alfanumerycznych, na które składają się: Unikalny identyfikator instytucji (4 znaki); kod kraju według normy ISO 3166-1 (2 znaki); kod lokalizacji (2 znaki) z zastrzeżeniem, że cyfra “0” na ósmej pozycji oznacza BIC testowy, nieużywany w rzeczywistym obrocie finansowym i telekomunikacyjnym; cyfra “1” na ósmej pozycji oznacza instytucję (lub jej jednostkę organizacyjną) niepodłączoną do sieci; cyfra “2” na ósmej pozycji oznacza, że opłatę za odebranie komunikatu SWIFT ponosi adresat, w przeciwieństwie do typowej sytuacji, kiedy to koszty telekomunikacyjne pokrywa nadawca komunikatu; opcjonalny identyfikator oddziału danej instytucji (3 znaki) oraz kod “XXX” oznaczający centralę.

IBAN

ang. International Bank Account Number, pol. Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego. IBAN tworzy się poprzez dodanie dwóch dużych liter identyfikujących kraj umiejscowienia rachunku bankowego do standardowego numeru rachunku, charakterystycznego dla danego kraju. W Polsce NRB (Numer Rachunku Bankowego) przekształca się w IBAN przez dodanie na początku znaków PL, a dwie kolejne cyfry, będące cyframi kontrolnymi, wylicza się zgodnie ze standardem IBAN.