Zarząd Banku Spółdzielczego w Głubczycach uprzejmie informuje, że od 11 października 2015 r. obowiązuje ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. poz. 1348), w związku z czym, na podstawie zapisów wyżej wymienionej ustawy, Klienci będący osobami fizycznymi oraz osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, mogą zgłaszać reklamację/skargę dotyczącą produktów i usług świadczonych przez Bank na zasadach określonych poniżej.

Reklamacja oraz skarga powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację klienta oraz przedmiot reklamacji/skargi, tj. co najmniej:

1) imię i nazwisko klienta;

2) adres korespondencyjny;

3) opis składanych zastrzeżeń/nieprawidłowości;

4) w przypadku reklamacji/skargi w formie pisemnej własnoręczny podpis.

Reklamacja oraz skarga powinna zawierać dokładny opis reklamowanej nieprawidłowości i może zostać złożona:

a) na piśmie – w siedzibie Banku lub za pośrednictwem poczty,

b) ustnie – telefonicznie lub osobiście w siedzibie Banku,

c) elektronicznie – za pośrednictwem poczty elektronicznej Centrala-BS.Glubczyce@bankbps.pl

Reklamacja powinna zostać wniesiona niezwłocznie po powzięciu przez Klienta zastrzeżeń. Późniejsze złożenie reklamacji może skutkować przedłużeniem okresu jej rozpatrywania, w szczególności z uwagi na konieczność uzyskiwania danych archiwalnych. Bank ma prawo żądać dodatkowych informacji, które uzna za niezbędne do rozpatrzenia reklamacji. Bank rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od jej otrzymania oraz poinformuje Klienta na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o swoim rozstrzygnięciu. Odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej Bank wyśle wyłącznie na wniosek Klienta. W szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi, termin 30 dni może zostać przedłużony, o czym Bank uprzednio poinformuje Klienta.

Zarząd Banku

Instrukcja składania i rozpatrywania skarg i reklamacji PDF