FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Odstąpienie od umowy kredytu jest możliwe po przesłaniu na adres Banku pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy kredytu. Konsekwencją odstąpienia od umowy kredytu będzie zwrot kwoty udzielonego kredytu. Kwestia odstąpienia uregulowana jest w zapisach umowy kredytu.

Dokument potwierdzający spłatę zobowiązania wysyłany jest na wniosek Kredytobiorcy. W celu złożenia stosownego wniosku prosimy o kontakt z Bankiem.

W celu złożenia wniosku o zawieszenie płatności raty prosimy o kontakt z Bankiem dowolną drogą: telefonicznie, listownie, faksem lub mailowo »

Za sporządzenie aneksu do umowy Bank pobiera opłatę zgodnie z Taryfą Opłat i Prowizji Banku Spółdzielczego w Głubczycach dla Klientów Indywidualnych. O decyzji Banku Klient zostanie poinformowany pisemnie.

W celu złożenia wniosku o zmianę terminu płatności raty prosimy o kontakt z Bankiem dowolną drogą: telefonicznie, listownie, faksem lub mailowo »

Za sporządzenie aneksu do umowy Bank pobiera opłatę zgodnie z Taryfą Opłat i Prowizji Banku. O decyzji Banku Klient zostanie poinformowany pisemnie.

Środki zgromadzone:

– we wszystkich bankach krajowych, tzn. mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na formę ich działalności (w formie spółek akcyjnych, spółdzielczych oraz państwowych),

– we wszystkich spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych

są objęte systemem gwarantowania depozytów Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Zmiana danych osobowych (tj. nazwisko, adres zamieszkania/zameldowania, seria i nr dowodu osobistego) należy dokonać udając się do najbliższej placówki Banku Spółdzielczego. Przy zmianie danych osobowych niezbędne jest okazanie dowodu osobistego.

Zgodnie z przyjętą w marcu 2009 r. nowelizacją dyrektywy 94/19/WE poziom gwarancji we wszystkich państwach należących do Unii Europejskiej od 31 grudnia 2010 r. powinien wynosić 100 000 euro.

Tak. Prowadzimy kompleksową obsługę bankową samorządów.

Nie. Konto osobiste zakładane jest ze wskazaniem na jedną osobę (właściciel konta). Natomiast do konta mogą być upoważnione przez właściciela osoby, które w pełni samodzielnie mogą dysponować środkami zgromadzonymi na rachunku.

Tak, pod warunkiem złożenia stałego zlecenia do skupu walut uprawniającego Bank do przewalutowania na PLN.

Liczba zleceń stałych jest nieograniczona. Zlecenia stałe można zdefiniować na dwa sposoby:

  • Przychodząc do najbliższej placówki Banku
  • Składając zlecenie przez konto internetowe.

Zlecenia stałe to sposób realizowania płatności o stałej (niezmiennej) kwocie, które powtarzają się w regularnych odstępach czasu (np. co miesiąc).

Jeśli na koncie nie będzie odpowiedniej ilości środków, przelew nie zostanie wykonany. Przelew zostanie wykonany w następnym dniu roboczym po wpłacie wymaganej kwoty na rachunek.