REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI BLIK DOSTĘPNEJ W APLIKACJI MOBILNEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Z GRUPY BPS LUB NIEZRZESZONEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WSPÓŁPRACUJĄCEGO Z BANKIEM POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A.

POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

§ 1

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Usługi BLIK w Aplikacji Mobilnej przez Klientów Banku (dalej „Regulamin”).
 2. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
 3. Aplikacja Mobilna – aplikacja mobilna Banku służąca do obsługi usługi BLIK przez Klientów Banku, umożliwiająca dostęp zarejestrowanemu Użytkownikowi Aplikacji Mobilnej do dokonywania płatności przy użyciu Kodu BLIK;
 4. Akceptant – podmiot, który udostępnia zapłatę za usługę lub towar za pośrednictwem Usługi BLIK;
 5. Bank – Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. lub bank spółdzielczy zrzeszony, lub niezrzeszony a współpracujący z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. w zakresie Usługi BLIK, który udostępnia usługę BLIK swoim Klientom;
 6. Klient – osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych lub małoletni powyżej 13 roku życia korzystająca z oferty Banku w zakresie Rachunku bankowego (w tym Posiadacz rachunku, Pełnomocnik ogólny, Użytkownik Aplikacji Mobilnej);
 7. Kod BLIK – jednorazowy sześciocyfrowy kod generowany w Aplikacji Mobilnej, służący do autoryzacji Transakcji BLIK przez Użytkownika Aplikacji Mobilnej;
 8. Osoby nieuprawnione – są to osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne, niebędące Użytkownikiem Aplikacji Mobilnej;
 9. Pełnomocnictwo ogólne – upoważnienie osoby fizycznej przez Posiadacza rachunku do dysponowania rachunkiem w takim zakresie jak Posiadacz rachunku, włącznie z zamknięciem rachunku, o ile tak stanowi treść pełnomocnictwa;
 10. Posiadacz rachunku – osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych lub małoletni powyżej 13 roku życia, która zawarła z Bankiem Umowę, przy czym w przypadku rachunku wspólnego przez Posiadacza rachunku należy rozumieć każdego ze współposiadaczy rachunku;
 11. Rachunek bankowy/Rachunek – rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, rachunek rozliczeniowy bieżący lub pomocniczy prowadzony w złotych polskich w Banku na rzecz Posiadacza rachunku, służący do wykonywania transakcji, przechowywania środków pieniężnych oraz prowadzenia rozliczeń;
 12. Regulamin Aplikacji Mobilnej – Regulamin aplikacji mobilnej Banku;
 13. System BLIK – polski schemat płatności mobilnych, który umożliwia Posiadaczowi rachunku korzystającego z Aplikacji Mobilnej dokonywanie Transakcji BLIK;
 14. Szybka Płatność – Transakcja BLIK dokonana z wykorzystaniem Kodu BLIK, który został wyświetlony Użytkownikowi bez zalogowania Użytkownika do Aplikacji Mobilnej (dostępność usługi określa Regulamin Aplikacji Mobilnej);
 15. Terminal POS – terminal umożlwiający dokonywanie transakcji bezgotówkowych przy wykorzystaniu Usługi BLIK;
 16. Transakcja BLIK – transakcja płatnicza zainicjowana przez Klienta przy użyciu Aplikacji Mobilnej, za pośrednictwem Systemu BLIK, wymagająca autoryzacji Kodem BLIK;
 17. Umowa – umowa o Rachunek lub umowa ramowa tj. o prowadzenie Rachunku wraz z innymi produktami i usługami bankowymi;
 18. Urządzenie mobilne – wielofunkcyjne urządzenie przenośne z dostępem do internetu, integrujące w sobie funkcje komputera i/lub telefonu komórkowego;
 19. Usługa BLIK – usługa umożliwiająca dokonywanie Transakcji BLIK;
 20. Użytkownik Aplikacji Mobilnej – Klient będący Posiadaczem rachunku lub osoba, która jest uprawniona do dysponowania Rachunkiem w ramach pełnomocnictwa ogólnego w Aplikacji Mobilnej w imieniu i na rzecz Posiadacza rachunku.

UŻYTKOWNICY USŁUGI BLIK

§ 2.

 1. Użytkownikiem Usługi BLIK może być Klient lub osoba posiadająca Pełnomocnictwo ogólne do Rachunku z zastrzeżeniem, że rodzaje rachunków obsługiwanych przez Aplikację Mobilną określa Regulamin Aplikacji Mobilnej który:
 2. Podał w Banku numer telefonu komórkowego, który został zarejestrowany w systemie Banku i jest on aktualny;
 3. Podał inne dane wymagane do uruchomienia Usługi BLIK zgodnie z ofertą Banku oraz posiada Urządzenie mobilne powiązane z numerem telefonu operatora sieci telefonii komórkowej działającego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające wymagania techniczne dotyczące instalacji i korzystania z Aplikacji Mobilnej;
 4. Pobrał i zainstalował na Urządzeniu mobilnym Aplikację Mobilną;
 5. Zapoznał się i zaakceptował warunki Regulaminu Aplikacji Mobilnej, wraz z wyrażeniem zgody na przekazywanie swoich danych do dostawcy Aplikacji Mobilnej wskazanego w Regulaminie Aplikacji Mobilnej;
 6. Zapoznał się i zaakceptował niniejszy Regulamin.
  1. Bank umożliwia dostęp do Usługi BLIK Klientom Banku na zasadach określonych w Regulaminie.

AKTYWACJA USŁUGI BLIK

§ 3.

 1. Po spełnieniu wszystkich wymagań określonych w § 2 Użytkownik aktywuje usługę BLIK za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej. W celu aktywacji usługi BLIK konieczne jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.
  1. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna ze zgodą na korzystanie z Usługi BLIK.
  1. Jednocześnie, akceptując niniejszy Regulamin, Klient upoważnia Bank, na mocy art. 104 ust. 3 Ustawy prawo bankowe oraz w celu korzystania jako Klient Banku z Usługi BLIK, jak i w celu dokonywania Transakcji BLIK, w okresie korzystania przez Użytkownika Aplikacji Mobilnej z Usługi BLIK, do przekazywania informacji stanowiących tajemnicę bankową w rozumieniu art. 104 Ustawy prawo bankowe pozostających w związku z realizacją zadań i czynności w ramach obsługi Systemu BLIK do: Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz Polskiego Standardu Płatności Sp. z o.o. i KIR S.A.
  1. Użytkownik Aplikacji Mobilnej w każdym czasie może zmienić Rachunek, który będzie powiązany z Usługą BLIK.
  1. Użytkownik Aplikacji Mobilnej, który chciałby korzystać z Usługi BLIK na więcej niż jednym Urządzeniu mobilnym, powinien dokonać aktywacji Aplikacji Mobilnej oraz Usługi BLIK na każdym z tych urządzeń odrębnie. Należy jednak pamiętać, że Klient może posiadać tylko jedną aktywną Usługę BLIK powiązaną z jednym Rachunkiem.
  1. Użytkownik Aplikacji Mobilnej może wyłączyć Usługę BLIK w każdej chwili w trybie natychmiastowym, poprzez:
 2. Dezaktywację Usługi BLIK;
 3. Odinstalowanie Aplikacji Mobilnej;
 4. złożenie dyspozycji w Placówce Banku.
  1. Odstąpienie od Umowy Rachunku bankowego, który został powiązany z Usługą BLIK oraz wypowiedzenie, rozwiązanie lub wygaśnięcie tej Umowy, skutkuje uniemożliwieniem korzystania z Usługi BLIK z chwilą skutecznego odstąpienia od Umowy, upływu okresu wypowiedzenia, rozwiązania lub wygaśnięcia, o ile Klient nie dokonał wyboru innego Rachunku w Aplikacji Mobilnej.
  1. Ponowne korzystanie z Usługi BLIK jest możliwe dopiero po ponownej aktywacji tej usługi zgodnie z
   §3 Regulaminu.

TRANSAKCJE REALIZOWANE ZA POŚREDNICTWEM USŁUGI BLIK

§ 4.

 1. Usługa BLIK daje możliwość dokonywania:
 2. Bezgotówkowych transakcji w Terminalach POS oraz przez Internet u Akceptantów (w tym Szybkich Płatności, jeżeli Bank udostępni taką funkcjonalność);
 3. Wypłat gotówki w bankomatach oznaczonych znakiem systemu BLIK;
 4. Przelewów na telefon, o ile Bank udostępni taką usługę. Informacja na temat dostępności tej funkcjonalności zostanie zamieszczona na stronie internetowej Banku.
 5. Dokonanie Transakcji BLIK i jej autoryzacja w ramach Usługi BLIK wymaga:
 6. Odblokowania Urządzenia mobilnego;
 7. Zalogowania do Aplikacji Mobilnej;
 8. Wygenerowania Kodu BLIK w Aplikacji Mobilnej;
 9. Wprowadzenia wygenerowanego Kodu BLIK w Terminalu POS w sklepie stacjonarnym, w bankomacie lub na stronie internetowej w celu autoryzacji Transakcji BLIK;
 10. Potwierdzenia Transakcji BLIK w Aplikacji Mobilnej kodem PIN ustanowionym w procesie aktywacji Aplikacji Mobilnej, w przypadku gdy jest to konieczne.
 11. Momentem otrzymania zlecenia płatniczego przez Bank dla Transakcji BLIK jest moment autoryzacji Transakcji BLIK przez Użytkownika Aplikacji Mobilnej.
 12. Kod BLIK jest ważny 2 minuty od momentu jego wygenerowania.
 13. Transakcja BLIK realizowana przez Posiadacza rachunku między 13. a 18. rokiem życia, nieprzekraczająca w miesiącu kalendarzowym równowartości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,  jest uważana jako dyspozycja mieszcząca się w granicach zwykłego zarządu.
 14. W przypadku dokonywania Szybkich Płatności w Terminalu POS poniżej limitu określonego na stronie internetowej Banku, Bank nie wymaga zalogowania się do Aplikacji Mobilnej, ani podania kodu PIN potwierdzającego Transakcję BLIK, a autoryzacja transakcji odbywa się w  oparciu  o  numer  urządzenia,  na którym zainstalowana jest Aplikacja Mobilna. Po 5 kolejnych tego typu Transakcjach BLIK wymagane jest dokonanie Transakcji BLIK z użyciem kodu PIN. Licznik jest resetowany przez podanie kodu PIN podczas potwierdzania wypłaty gotówki za pośrednictwem kodu BLIK w bankomacie lub podczas logowania się do Aplikacji Mobilnej.

Jeżeli kwota Szybkiej Płatności przekracza limit określony na stronie internetowej Banku lub Szybka Płatność jest wykonywana w innym kanale niż Terminal POS, wymagane jest potwierdzenie tej Transakcji BLIK kodem PIN w Aplikacji Mobilnej.

 • Bank odmawia realizacji Transakcji BLIK w przypadku, gdy:
 • Rachunek został zamknięty;
 • Zostało odwołane pełnomocnictwo ogólne – przy czym odmowa realizacji Transakcji BLIK w tym przypadku nastąpi maksymalnie od drugiego dnia roboczego licząc od dnia złożenia dyspozycji odwołania pełnomocnictwa ogólnego;
 • Użytkownik Aplikacji Mobilnej podał nieprawidłowe dane podczas autoryzacji Transakcji BLIK;
 • Klient nie został uwierzytelniony;
 • Został przekroczony czas ważności Kodu BLIK;
 • Został przekroczony limit transakcyjny dla Transakcji BLIK;
 • Kwota Transakcji BLIK przewyższa wysokość dostępnych środków na Rachunku Klienta.
 • Anulowanie Transakcji BLIK jest możliwe do momentu dokonania autoryzacji Transakcji BLIK. Po dokonaniu autoryzacji Klient może odwołać Transakcję BLIK wyłącznie u Akceptanta, jeżeli istnieje taka możliwość i Akceptant wyraża na to zgodę.
 • Szczegółową listę dostępnych funkcjonalności dla Usługi BLIK oraz informację o obowiązującej wysokości limitów kwotowych dla Transakcji BLIK czy limitu Szybkich Płatności (jeżeli Bank udostępnia taką funkcjonalność) można uzyskać w placówkach Banku oraz na stronie internetowej Banku.
  • Użytkownik Aplikacji Mobilnej, w zależności od oferty Banku, może dokonać: Włączenia i wyłączenia funkcji Szybkich Płatności w Aplikacji Mobilnej;
  • Włączenia i wyłączenia Usługi BLIK.
 • Bank ma prawo zablokować możliwość korzystania z Usługi BLIK zgodnie postanowieniami regulaminów odpowiednich produktów bankowych oraz w szczególności ze względu na:
 • Uzasadnione przyczyny związane z bezpieczeństwem Usługi BLIK lub Urządzenia mobilnego powiązanego z tą Usługą;
 • Podejrzenia nieuprawnionego użycia Usługi BLIK;
 • Złamania przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.
 • Bank odblokowuje Usługę BLIK, jeżeli przestały istnieć podstawy do utrzymywania blokady zgodnie postanowieniami regulaminów odpowiednich produktów bankowych.
 • Zablokowanie Usługi BLIK skutkuje brakiem możliwości jej aktywacji oraz dokonywania transakcji za pośrednictwem Usługi BLIK do momentu jej odblokowania, a zastrzeżenie Usługi BLIK skutkuje brakiem możliwości dokonywania transakcji w ramach Usługi BLIK oraz usunięciem Usługi BLIK.
 • Czynności związane z blokowaniem Usługi BLIK nie mają skutku względem Usługi BLIK aktywowanej przez innych Użytkowników Aplikacji Mobilnej będących Posiadaczami lub Pełnomocnikami ogólnymi do tego samego Rachunku.

INNE POSTANOWIENIA

§ 5.

 1. Użytkownik Aplikacji Mobilnej zobowiązany jest do:
 2. Korzystania z przedmiotowej usługi zgodnie z zawartymi z Bankiem umowami oraz zapisami odpowiednich regulaminów produktowych;
 3. Nieudostępniania Osobom nieuprawnionym Urządzenia mobilnego, na którym znajduje się Aplikacja Mobilna z Usługą BLIK, Kodu BLIK oraz kodu PIN do Aplikacji Mobilnej;
 4. Podejmowania niezbędnych środków bezpieczeństwa służących zapobieganiu wystąpienia nieautoryzowanych transakcji, w tym odpowiedniego zabezpieczenia Urządzenia mobilnego poprzez:
 5.  aktualizacje systemu operacyjnego oraz Aplikacji Mobilnej,
 6.  stosowanie oprogramowania antywirusowego,
 7.  stosowanie zapór bezpieczeństwa, jeżeli to możliwe,
 8.  korzystanie z przeglądarek internetowych rekomendowanych przez Bank;
 9. Ochrony i przechowywania osobno Urządzenia mobilnego z Aplikacją Mobilną, kodu PIN oraz innych danych służących do odblokowania ekranu Urządzenia mobilnego lub dostępu do Aplikacji Mobilnej z zachowaniem należytej staranności;
 10. Niezwłocznego zgłoszenia faktu utraty, kradzieży, przywłaszczenia lub nieuprawnionego użycia Urządzenia mobilnego, na którym znajduje się Aplikacja Mobilna z Usługą BLIK. Zgłoszenie może zostać dokonane w oddziale Banku.
 11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia regulaminów odpowiednich produktów bankowych.
 12. Bankowi przysługuje prawo do zmiany Regulaminu, w przypadku:
 13. Zmian w Usłudze BLIK lub w innych produktach mających wpływ na działanie Usługi BLIK,  związanych z postępem technologicznym i informatycznym, które mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa lub ułatwienie korzystania z Usługi BLIK, o ile powodują one konieczność zmiany Regulaminu;
 14. Wprowadzenia nowych lub zmiany obecnie obowiązujących przepisów prawa lub wydania przez uprawnione organy państwowe rekomendacji lub interpretacji w sprawie sposobu stosowania tych przepisów, jeżeli powoduje to konieczność dostosowania postanowień Regulaminu do rozwiązań wynikających z wydawanych przepisów prawa, rekomendacji lub interpretacji.
 15. O zakresie wprowadzanych zmian, o których mowa w ust. 3 pkt 2 Bank zawiadamia Użytkownika aplikacji w sposób określony w Regulaminie odpowiednich produktów bankowych, w terminie nie później niż dwa miesiące przed datą ich wejścia w życie.

Regulamin obowiązuje od dnia 2 maja 2022 r.