Kredyt inwestycyjny

Szukasz źródła sfinansowania inwestycji w Twojej firmie? Ten kredyt pozwoli na ich realizację!

Okres kredytowania

60miesięcy

tyle wynosi okres kredytowania
pozwala na optymalne planowanie inwestycji

Oprocentowanie

%

oprocentowanie ustanawiane jest indywidualnie
– według zmiennej stopy procentowej

Doradztwo

0 zł

brak opłaty związanej
z administrowaniem kredytem

  • gwarancja właściwego wsparcia dla Twoich planów i marzeń
  • indywidualnie ustalane zasady wypłaty i spłaty kredytu, a przede wszystkim indywidualnie określany poziom oprocentowania
  • zróżnicowane formy zabezpieczenia
  • możliwość refinansowania poniesionych nakładów

 

  • negocjowany wkład własny
  • mobilni pracownicy i bezpłatne doradztwo w zakresie dostosowania proponowanych rozwiązań do sytuacji firmy
  • wypłata – w formie bezgotówkowej bądź gotówkowej

Jak otrzymać pożyczkę?

Jeśli chcesz piąć się w górę, jesteś pełen pomysłów, widzisz realną szansę na rozwój Firmy – zainwestuj w nią i skorzystaj z kredytu umożliwiającego np. na zakup maszyn, urządzeń, środków transportu, nieruchomości, materiałów i wyrobów przeznaczonych na budowę, surowców, półproduktów na modernizację i restrukturyzację majątku produkcyjnego, zakup udziałów lub akcji, sfinansowanie środków obrotowych ściśle związanych z uruchomieniem przedsięwzięcia inwestycyjnego.
O kredyt mogą ubiegać się osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej prowadzące działalność gospodarczą.

Pełna księgowość – Pobierz

Uproszczona księgowość – Pobierz

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

1) wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
2) decyzja w sprawie nadania REGON,
3) decyzja z sprawie nadania NIP,
4) zaświadczenie z ZUS o braku zaległości w opłacaniu składek,
5) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku zaległości w opłaceniu podatków,
6) zeznania podatkowe Kredytobiorcy (PIT, CIT, VAT) z potwierdzeniem przyjęcia przez Urząd Skarbowy,
7) zaświadczenie o zarobkach Kredytobiorcy (jeśli zarobkuje poza działalnością gospodarczą),
8) umowy z dostawcami / odbiorcami o stałej współpracy,
9) wyciąg z banku, w którym Klient posiada rachunek bieżący.
10) opinie o posiadanych kredytach z innych banków (jeśli klient posiada)
11) informacja o sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotu gospodarczego – Wydruk z systemu księgowego za ostatnie 2-3 lata (z możliwością wykorzystania Załączników nr 3, 4, o ile Klient nie dostarczy dokumentów własnych, zawierających wszystkie wymagane przez Bank dane).
12) wykaz środków trwałych.
13) Faktura pro-forma/kosztorys inwestycji.

Spółka, spółdzielnia

1) wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
2) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, (jeżeli firma posiada)
3) decyzja w sprawie nadania numeru REGON,
4) decyzja z sprawie nadania numeru NIP,
5) umowa spółki wraz ze wszystkimi aneksami, ( w przypadku spółki)
6) uchwała wspólników na zaciągnięcie kredytu bankowego, (w przypadku spółki)
7) zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o braku zaległości w opłacaniu składek,
8) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku zaległości w opłaceniu podatków,
9) zeznania podatkowe Kredytobiorcy (PIT, CIT, VAT) z potwierdzeniem przyjęcia przez Urząd Skarbowy,
10) umowy z dostawcami / odbiorcami o stałej współpracy,
11) wyciąg z banku, w którym klient posiada rachunek bieżący
12) opinie o posiadanych kredytach z innych banków (jeśli klient posiada)
13) Informacja o sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotu gospodarczego – Wydruk z systemu księgowego za ostatnie 2-3 lata (z możliwością wykorzystania Załączników nr 3, 4, 5, o ile Klient nie dostarczy dokumentów własnych, zawierających wszystkie wymagane przez Bank dane).
14) Wykaz środków trwałych.
15) Faktura pro-forma/kosztorys inwestycji