Kredyt w rachunku bieżącym

Przeznaczony na finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością gospodarczą.

Okres kredytowania

36miesięcy

tyle wynosi okres kredytowania
– pozwala na optymalne planowanie inwestycji

Oprocentowanie

%

oprocentowanie ustanawiane jest indywidualnie
– liczone od wykorzystanej kwoty

Doradztwo

0 zł

brak opłaty związanej
z administrowaniem kredytem

 

 • możliwość sfinansowania bieżącej działalności firmy
 • atrakcyjna forma kredytowania- każdy wpływ na rachunek powoduje zmniejszenie zadłużenia
 • komfort – kredyt jest spłacany z bieżących wpływów na rachunek bankowy
 • brak opłat za gotowość kredytową

 

 

 • wypłata – w formie bezgotówkowej
 • oprocentowanie – według zmiennej stopy procentowej
 • odsetki naliczane od rzeczywistej wysokości zadłużenia w rachunku

 

Jak otrzymać kredyt?

Kredyt przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością gospodarczą Kredytobiorców będących podmiotami gospodarczymi, którzy posiadają w Banku czynny rachunek bieżący przez okres co najmniej 3 m-ce. Kredyt udzielany w formie linii kredytowej ma charakter kredytu odnawialnego – każda spłata całości lub części kredytu powoduje, iż odnawia się on do wysokości górnej granicy zadłużenia określonego w umowie kredytu i może być wielokrotnie wykorzystany.

Warunki uzyskania kredytu:

 

 • posiadanie rachunku bieżącego w Banku Spółdzielczym w Głubczycach
 • dokonywanie wszystkich rozliczeń i operacji głównie za pośrednictwem tego rachunku

Przy ustalaniu limitu kredytowego uwzględnia się w szczególności:

 

 • aktualną i przewidywaną sytuację ekonomiczno-finansową
 • wysokość i częstotliwość obrotów na rachunku bieżącym
 • rodzaj i wartość proponowanych zabezpieczeń

Szczegóły oferty i Regulamin kredytu dostępne w placówkach BS Głubczyce.

Pełna księgowość – Pobierz

Uproszczona księgowość – Pobierz

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

1) wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
2) decyzja w sprawie nadania REGON,
3) decyzja z sprawie nadania NIP,
4) zaświadczenie z ZUS o braku zaległości w opłacaniu składek,
5) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku zaległości w opłaceniu podatków,
6) zeznania podatkowe Kredytobiorcy (PIT, CIT, VAT) z potwierdzeniem przyjęcia przez Urząd Skarbowy,
7) zaświadczenie o zarobkach Kredytobiorcy (jeśli zarobkuje poza działalnością gospodarczą),
8) umowy z dostawcami / odbiorcami o stałej współpracy,
9) wyciąg z banku, w którym Klient posiada rachunek bieżący.
10) opinie o posiadanych kredytach z innych banków (jeśli klient posiada)
11) informacja o sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotu gospodarczego – Wydruk z systemu księgowego za ostatnie 2-3 lata (z możliwością wykorzystania Załączników nr 3, 4, o ile Klient nie dostarczy dokumentów własnych, zawierających wszystkie wymagane przez Bank dane).
12) wykaz środków trwałych.

Spółka, spółdzielnia

1) wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
2) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, (jeżeli firma posiada)
3) decyzja w sprawie nadania numeru REGON,
4) decyzja z sprawie nadania numeru NIP,
5) umowa spółki wraz ze wszystkimi aneksami, ( w przypadku spółki)
6) uchwała wspólników na zaciągnięcie kredytu bankowego, (w przypadku spółki)
7) zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o braku zaległości w opłacaniu składek,
8) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku zaległości w opłaceniu podatków,
9) zeznania podatkowe Kredytobiorcy (PIT, CIT, VAT) z potwierdzeniem przyjęcia przez Urząd Skarbowy,
10) umowy z dostawcami / odbiorcami o stałej współpracy,
11) wyciąg z banku, w którym klient posiada rachunek bieżący
12) opinie o posiadanych kredytach z innych banków (jeśli klient posiada)
13) Informacja o sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotu gospodarczego – Wydruk z systemu księgowego za ostatnie 2-3 lata (z możliwością wykorzystania Załączników nr 3, 4, 5, o ile Klient nie dostarczy dokumentów własnych, zawierających wszystkie wymagane przez Bank dane).
14) Wykaz środków trwałych.