Dokumenty dołączane do wniosku o kredyt w rachunku bieżącym na działalność gospodarczą

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

1) wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
2) decyzja w sprawie nadania REGON,
3) decyzja z sprawie nadania NIP,
4) zaświadczenie z ZUS o braku zaległości w opłacaniu składek,
5) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku zaległości w opłaceniu podatków,
6) zeznania podatkowe Kredytobiorcy (PIT, CIT, VAT) z potwierdzeniem przyjęcia przez Urząd Skarbowy,
7) zaświadczenie o zarobkach Kredytobiorcy (jeśli zarobkuje poza działalnością gospodarczą),
8) umowy z dostawcami / odbiorcami o stałej współpracy,
9) wyciąg z banku, w którym Klient posiada rachunek bieżący.
10) opinie o posiadanych kredytach z innych banków (jeśli klient posiada)
11) informacja o sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotu gospodarczego – Wydruk z systemu księgowego za ostatnie 2-3 lata (z możliwością wykorzystania Załączników nr 3, 4, o ile Klient nie dostarczy dokumentów własnych, zawierających wszystkie wymagane przez Bank dane).
12) wykaz środków trwałych.

Spółka, spółdzielnia

1) wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
2) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, (jeżeli firma posiada)
3) decyzja w sprawie nadania numeru REGON,
4) decyzja z sprawie nadania numeru NIP,
5) umowa spółki wraz ze wszystkimi aneksami, ( w przypadku spółki)
6) uchwała wspólników na zaciągnięcie kredytu bankowego, (w przypadku spółki)
7) zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o braku zaległości w opłacaniu składek,
8) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku zaległości w opłaceniu podatków,
9) zeznania podatkowe Kredytobiorcy (PIT, CIT, VAT) z potwierdzeniem przyjęcia przez Urząd Skarbowy,
10) umowy z dostawcami / odbiorcami o stałej współpracy,
11) wyciąg z banku, w którym klient posiada rachunek bieżący
12) opinie o posiadanych kredytach z innych banków (jeśli klient posiada)
13) Informacja o sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotu gospodarczego – Wydruk z systemu księgowego za ostatnie 2-3 lata (z możliwością wykorzystania Załączników nr 3, 4, 5, o ile Klient nie dostarczy dokumentów własnych, zawierających wszystkie wymagane przez Bank dane).
14) Wykaz środków trwałych.