Dokumenty dołączane do wniosku o kredyt w rachunku bieżącym zabezpieczony hipotecznie dla Rolników

 1. informacja ekonomiczna o gospodarstwie rolnym,

 2. prognoza sytuacji ekonomicznej na okres kredytowania,

 3. nakaz podatkowy

 4. zaświadczenie o dochodowości z Urzędu Miasta i Gminy,

 5. zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatku z Urzędu Miasta i Gminy,

 6. zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek KRUS/ZUS

 7. decyzja o dopłatach

 8. zeznania podatkowe PIT z potwierdzeniem przyjęcia przez US

 9. zaświadczenie o zarobkach Kredytobiorcy (jeżeli osiąga dochody poza gospodarstwem rolnym)

 10. opinie o posiadanych kredytach w innych bankach (jeśli klient posiada)

 11. polisa ubezpieczeniowa (obowiązkowe ubezpieczenie gospodarstwa OC)

 12. odpis z Ksiąg Wieczystych

 13. wypis z rejestru gruntów

 14. operat szacunkowy.