Zebrania Grup Członkowskich Członków Banku Spółdzielczego w Głubczycach

Zarząd Banku Spółdzielczego w Głubczycach zwołuje w siedzibie Banku ul. Sobieskiego 8 48-100 Głubczyce, Zebrania Grup Członkowskich Członków Banku zgodnie z datą i godziną przypisaną do miejscowości określoną w tabeli:

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad przez Prezesa Zarządu.
 2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta.
 3. Przyjęcie porządku obrad i Regulaminu Zebrania Grupy Członkowskiej.
 4. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Banku i wyniku finansowego za 2019 rok.
 5. Przedstawienie programu na najbliższe Zebranie Przedstawicieli.
 6. Przedstawienie Sprawozdania Rady i Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w zakresie wykonania uchwał ZP oraz wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej, a także zgłaszanie uwag i wniosków w tych sprawach.
 7. Ocena wywiązywania się Członków Grupy z obowiązków wobec Banku Spółdzielczego.
 8. Wysuwanie pod adresem Zarządu, Rady Nadzorczej i Zebrania Przedstawicieli postulatów i wniosków oraz wyrażanie opinii dotyczących działalności Banku Spółdzielczego.
 9. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 10. Wybór delegatów na Zebranie Przedstawicieli.
 11. Dyskusja i wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad.

Informujemy jednocześnie, że każdy Członek Banku ma zdolność do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków na Zebraniu Grupy Członkowskiej.