Zebranie Przedstawicieli Członków Banku Spółdzielczego 25.06.2024 r.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Głubczycach zwołuje Zebranie Przedstawicieli Członków Banku Spółdzielczego, które odbędzie się w dniu 25 czerwca 2024 roku (tj. wtorek) o godz. 14.00 w Restauracji „Dworek Peszków” przy ul. Parkowej 4 w Głubczycach.    

Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli 2024 rok:

 1. Otwarcie Zebrania, wybór Prezydium (Przewodniczącego i Sekretarza).
 2. Przyjęcie porządku i regulaminu obrad.
 3. Wybór Komisji:
  1. Uchwał i wniosków;
  2. Mandatowo – skrutacyjnej;
  3. Ds. odpowiedniości.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności do podejmowania uchwał (protokół komisji mandatowo – skrutacyjnej z prawomocności obrad ZP).
 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.
 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Banku za 2023 rok, realizacja uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz rozpatrzenie wniosków z zebrań Grup Członkowskich.
 8. Przedstawienie sprawozdania finansowego Banku za 2023 rok oraz propozycji podziału zysku.
 9. Przedstawienie kierunków i strategii działalności gospodarczo-finansowej Banku na 2024 rok.
 10. Wybór Delegata Banku Spółdzielczego na Zgromadzenie Regionalne Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie w 2024 roku.
 11. Ocena odpowiedniości członków Rady Nadzorczej oraz kandydatów na Członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Głubczycach (na podstawie złożonych oświadczeń).
 12. Wybory Rady Nadzorczej.
 13. Przedstawienie protokołu komisji mandatowo – skrutacyjnej z wyboru członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Głubczycach.
 14. Dyskusja nad sprawozdaniem Rady i Zarządu oraz wolne wnioski.
 15. Podjęcie uchwał:
  1. W sprawie przyjęcia protokołu Komisji mandatowo-skrutacyjnej z prawomocności obrad.
  2. W sprawie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Głubczycach oraz skuteczności jej działania za 2023 rok.
  3. W sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Głubczycach.
  4. W sprawie udzielenia absolutorium dla Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Głubczycach.
  5. W sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Zarządu ds. finansowo – księgowych Banku Spółdzielczego w Głubczycach.
  6. W sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Zarządu ds. handlowych Banku Spółdzielczego w Głubczycach.
  7. W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Głubczycach.
  8. W sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej Banku Spółdzielczego w Głubczycach.
  9. W sprawie zatwierdzenia kierunków i strategii działalności gospodarczo – finansowej Banku Spółdzielczego w Głubczycach.
  10. W sprawie wyboru Delegata na Zgromadzenie Regionalne Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych.
  11. W sprawie oceny odpowiedniości indywidualnej Członków Rady Nadzorczej upływającej kadencji oraz oceny kolegialnej Rady Nadzorczej upływającej kadencji (Ocena wtórna).
  12. W sprawie oceny odpowiedniości indywidualnej kandydatów na Członków Rady Nadzorczej (Ocena pierwotna).
  13. W sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej.
  14. W sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Głubczycach.
  15. W sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Głubczycach.
 16. Przedstawienie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
 17. Zamknięcie obrad.

Prosimy o punktualne i niezawodne przybycie.

Delegaci, którzy wyrażają chęć kandydowania na Członka Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Głubczycach proszeni są o zgłoszenie się do sekretariatu Banku Spółdzielczego w Głubczycach celem wypełnienia formularza pierwotnej oceny odpowiedniości kandydata na Członka Rady Nadzorczej, w terminie do dnia 18 czerwca 2024 roku.