RODO – Klauzula informacyjna

Szanowni Państwo,

 

W związku ze zmianą przepisów prawa dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z treścią poniższej klauzuli informacyjnej Banku Spółdzielczego w Głubczycach.

 

Od dnia 25 maja 2018 r. w Unii Europejskiej stosowane będzie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w skrócie RODO.

Celem nowej regulacji jest ujednolicenie zasad ochrony i przetwarzania danych osobowych na ternie Unii Europejskiej.

KLAUZULA INFORMACYJNA

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), Bank Spółdzielczy w Głubczycach, przedstawia podstawowe informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Spółdzielczy z siedzibą
w Głubczycach przy ul. Sobieskiego 8, z którym można się skontaktować w następujący sposób:

 • adres: 48-100 Głubczyce, ul.Sobieskiego 8
 • adres e-mail: bsglubczyce@op.pl,
 • telefon: 77 485 22 54 lub 485 22 49.

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych można się skontaktować z wyznaczonym w Banku  INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH*, poprzez adres e-mail:rodo_iod@bsglubczyce.pl lub pisemnie (Inspektor Ochrony Danych, adres banku 48-100 Głubczyce, ul.Sobieskiego 8).

* obowiązuje od 25 maja 2018 r.

 

Bank przetwarza Pani/Pana dane w następujących celach:

 • rozpatrzenia wniosku oraz zawarcia i realizacji umowy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust 1 lit. b RODO);
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Banku w związku z wykonywaniem czynności bankowych (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. c RODO);
 • marketingu i promocji produktów i usług Banku (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. a i f RODO); W przypadku marketingu kanałami elektronicznymi podstawą prawną jest Państwa zgoda.

W przypadku zawarcia umowy z Bankiem i stosowania marketingu bezpośredniego podstawą prawną jest nasz prawnie uzasadniony interes;

 • archiwalnych, statystycznych, sprawozdawczych;
 • dochodzenia należności,

(Podstawa prawna przetwarzania danych w tych celach: art. 6 ust 1 lit. f RODO- prawnie uzasadniony interes Banku).

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów, zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach prawa i Rekomendacjach KNF.

Szczegółowa informacja na temat okresów przechowywania danych osobowych przez Bank została zamieszczona na stronie internetowej Banku www.bsglubczyce.pl w zakładce RODO i/lub na tablicy ogłoszeń Banku.

Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane przez Bank następującym kategoriom odbiorców:

 • podmiotom przewidzianym w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe w 104 -106 d oraz podmiotom uprawnionym do tego na mocy innych przepisów powszechnie obowiązujących. Pełna lista podmiotów została zamieszczona na stronie internetowej Banku www.bsglubczyce.pl w zakładce RODO i/lub na tablicy ogłoszeń Banku.
 • podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Banku (na podstawie art. 6a prawa bankowego) tj. podmiotom, którym powierzono wykonywanie czynności bankowych. Takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z Bankiem.

Bank informuje, że przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO),
 • sprostowania (poprawienia) nieprawidłowych danych (art. 16 RODO),
 • usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie i bezprawnie (prawo do bycia zapomnianym – w art. 17 RODO),
 • ograniczenia przetwarzania danych (tzn. wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku –   18 RODO);
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO, co oznacza, iż niezależnie od praw wymienionych w niniejszym dokumencie mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku nie będziemy już mogli przetwarzać Państwa danych osobowych objętych sprzeciwem, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na zasadach określonych w art. 20 RODO, co oznacza iż mają Państwo prawo żądać, by Państwa dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO),
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego* – o ile uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem RODO.

* do dnia 25 maja 2018r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych. Po 25 maja 2018 właściwym organem będzie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych do celów zawarcia i realizacji umowy z Bankiem ma charakter dobrowolny, jakkolwiek konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku i realizacji umowy z Bankiem.