Kredyt w rachunku bieżącym

Kredyt przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością rolniczą.

Okres kredytowania

60 miesięcy

tyle może wynosić okres kredytowania

Oprocentowanie

%

według zmiennej stopy procentowej

Wysokość

65%

wartości hipoteki

Korzyści dla Ciebie:

 

 • proste finansowanie bieżących wydatków – korzystna forma finansowania bieżących potrzeb (zakup surowców, materiałów, towarów, usług), związanych z prowadzeniem działalności rolniczej
 • stały dostęp do przyznanych środków pieniężnych, bez konieczności składania odrębnych dyspozycji w momencie uruchomienia kredytu
 • okres kredytowania – do 60 miesięcy

 

 

 • niski koszt – kredyt odnawialny, bieżące wpływy na rachunek zmniejszają saldo zadłużenia, obniżając koszt kredytu
 • odsetki naliczane i płatne tylko od wykorzystanej kwoty kredytu
 • oprocentowanie – według zmiennej stopy procentowej

 

Jak uzyskać?

Kredyt w rachunku bieżącym udzielany jest rolnikom indywidualnym, którzy posiadają w Banku czynny rachunek bieżący przez okres co najmniej 3 m-cy. Kredyt udzielany w formie linii kredytowej ma charakter kredytu odnawialnego – każda spłata całości lub części kredytu powoduje, iż odnawia się on do wysokości górnej granicy zadłużenia określonego w umowie i może być wielokrotnie wykorzystany.

Możliwe formy zabezpieczenia kredytu:

 • hipoteka
 • weksel in blanco
 • pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym
 1. informacja ekonomiczna o gospodarstwie rolnym,

 2. prognoza sytuacji ekonomicznej na okres kredytowania,

 3. nakaz podatkowy

 4. zaświadczenie o dochodowości z Urzędu Miasta i Gminy,

 5. zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatku z Urzędu Miasta i Gminy,

 6. zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek KRUS/ZUS

 7. decyzja o dopłatach

 8. zeznania podatkowe PIT z potwierdzeniem przyjęcia przez US

 9. zaświadczenie o zarobkach Kredytobiorcy (jeżeli osiąga dochody poza gospodarstwem rolnym)

 10. opinie o posiadanych kredytach w innych bankach (jeśli klient posiada)

 11. polisa ubezpieczeniowa (obowiązkowe ubezpieczenie gospodarstwa OC)

 12. odpis z Ksiąg Wieczystych

 13. wypis z rejestru gruntów

 14. operat szacunkowy.