Zmiany autoryzacji w systemie bankowości internetowej od dnia 14 września 2019r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 14 września 2019 roku w Banku Spółdzielczym w Głubczycach nastąpi zmiana dotycząca instrumentów uwierzytelnienia użytkownika (tj. haseł jednorazowych w postaci listy haseł jednorazowych). Powyższa zmiana podyktowana jest koniecznością spełnienia wymogów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw w zakresie silnego uwierzytelniania zapewniającego mocniejszą ochronę danych osób posiadających dostęp do bankowości internetowej. Ze względu na to, że ww. hasła jednorazowe nie spełniają wymogów przedmiotowej Ustawy, od 14 września 2019 r. Bank Spółdzielczy w Głubczycach nie będzie ich stosował jako m.in. środka autoryzacji w systemie bankowości internetowej. W zamian stosowane będą hasła jednorazowe otrzymywane SMS-em, służące do autoryzacji dyspozycji oraz transakcji płatniczych składanych w usłudze bankowości internetowej. Oznacza to, iż Klient korzystający z systemu bankowości internetowej będzie musiał posiadać urządzenie mobilne (np. telefon komórkowy, tablet) z krajowym numerem telefonu, aby po tej dacie móc korzystać z systemu bankowości elektronicznej. Zatem aby po dniu 13 września 2019 roku aktywnie korzystać z usługi bankowości internetowej należy przed tą datą zmienić metodę autoryzacji w Centrali Banku dyspozycję zmiany sposobu autoryzacji w której podany zostanie krajowy numer telefonu niezbędny do otrzymywania haseł jednorazowych w formie SMS. Mając na uwadze konieczność zmiany instrumentów autoryzacji, uprzejmie informujemy, że Ci z Państwa, którzy korzystają z listy haseł jednorazowych mogą na dotychczasowych zasadach autoryzować dyspozycje/transakcje w systemie bankowości internetowej przy użyciu tego instrumentu nie dłużej niż do dnia 13 września 2019 r. włącznie.

Jednocześnie informujemy, iż od 14 września 2019 r. wejdzie w życie nowy Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Głubczycach. Wprowadzone zmiany wynikają przede wszystkim z konieczności dostosowania postanowień Regulaminu do wymogów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw, uchwaloną w celu implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego (tzw. PSD2). Zgodnie z ww. Ustawą określeni w niej dostawcy usług (m.in. podmioty prowadzące rachunki bankowe oraz podmioty świadczące usługi dostępu do rachunków bankowych) będą mogli za zgodą Klienta lub osoby, którą Klient upoważnił do korzystania z systemu bankowości internetowej, inicjować transakcje płatnicze, mieć dostęp do informacji o rachunku płatniczym Klienta oraz potwierdzać dostępność środków na rachunku płatniczym Klienta dla transakcji płatniczej opartej na karcie płatniczej. Dotyczy to sytuacji, w której Klient ma dostęp on-line do rachunku płatniczego. Główne zmiany wprowadzone w w/w regulacji to:

  1. Wprowadzenie konieczności zastosowania silnego uwierzytelnienia Klienta w usłudze bankowości internetowej;
  2. Dodanie zasad funkcjonowania dostawców usług, którzy zgodnie z ustawą mogą za zgodą Użytkownika inicjować transakcje płatnicze z rachunków płatniczych Klienta, świadczyć usługę dostępu do rachunku oraz potwierdzania dostępności środków na rachunku płatniczym;
  3. Zaprzestanie uwierzytelniania transakcji w usłudze bankowości internetowej za pomocą list haseł jednorazowych i zastąpienie ich hasłem jednorazowym wysyłanym SMS-em;
  4. Konieczność silnego uwierzytelnienia dostępu do usługi bankowości internetowej co 90 dni;
  5. Konieczność stosowania silnego uwierzytelnienia przy płatnościach kartami płatniczymi;